Polityka prywatności

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej RODO, informujemy, że:

I. Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest Trouw Nutrition Polska sp. z o.o. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim (05-825) przy ul. Chrzanowskiej 21/25.

Powołaliśmy pełnomocnika do spraw ochrony danych osobowych, z którym możesz się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych pod e-mailem rodo@trouwnutrition.com; lub pisemnie pod adresem naszej siedziby, wskazany powyżej.

II. Cele i podstawy przetwarzania

Dane osobowe będą przetwarzane w celu:

a) zawarcia umowy, na podstawie Twojego zainteresowania naszą ofertą (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

b) oferowania Ci przez nas produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni) oraz przesyłanie informacji handlowych (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Zakres przetwarzanych danych osobowych obejmuje:

• imię i nazwisko,

• adres e-mail,

• numer telefonu,

• adres zamieszkania (ulica wraz z numerem, kod pocztowy, miejscowość, województwo, państwo)

• adres do wysyłki (ulica wraz z numerem, kod pocztowy, miejscowość, województwo, państwo)

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji powyższych celów. Skutkiem niepodania danych będzie brak możliwości bezpośredniego kontaktu z Tobą.

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.

III. Prawo do sprzeciwu

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.

IV. Okres przechowywania danych

Twoje dane osobowe:

a) pozyskane w trakcie trwania negocjacji, będą przechowywane do dnia ich zakończenia,

b) uzyskane w celu przesyłania informacji handlowej oraz marketingu bezpośredniego, będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody.

V. Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa, jak również podmiotom realizującym zadania z zakresu windykacji oraz podmiotom z naszej grupy kapitałowej.

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratorów, m.in. dostawcom usług IT, firmom księgowym, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorami i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratorów.

VI. Prawa osób, których dane dotyczą:

Zgodnie z RODO, przysługuje Ci:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

e) prawo do przenoszenia danych;

f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

VII. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Podane przez Ciebie dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania.

VIII. Przekazywanie danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych

Twoje dane osobowe będą przekazywane do państwa trzeciego na podstawie wdrożonych obowiązujących zasad korporacyjnych grupy Nutreco, które zapewniają zachowanie takiego samego poziomu ochrony danych osobowych przez każdy podmiot w ramach grupy Nutreco na całym świecie. Masz prawo do uzyskania kopii danych osobowych przekazywanych do państwa trzeciego.