Regulamin Klubu Hodowców Arion

(obowiązujący od 1 sierpnia 2023r)
 1. Siedzibą Klubu Hodowców Arion jest Grodzisk Mazowiecki 05-825, ul. Chrzanowska 21/25.
 2. Klub Hodowców Arion, zwany dalej Klubem, został powołany przez Trouw Nutrition Polska
  Sp. z o.o. jako instytucja wspierająca rozwój kynologii w Polsce, poprzez ułatwienie swoim członkom zaopatrywania się w karmę ARION oraz inne produkty dla zwierząt rozprowadzane przez Trouw Nutrition Polska Sp. z o.o. na preferencyjnych warunkach oraz promowanie działalności hodowlanej prowadzonej przez zrzeszonych w ramach Klubu Hodowców.
 3. Klub nie ma osobowości prawnej i działa jedynie na mocy delegacji uprawnień Trouw Nutrition Polska Sp. z o.o.
 4. Członkiem Klubu może zostać każdy pełnoletni obywatel Rzeczpospolitej Polskiej, będący właścicielem zwierząt towarzyszących.
 5. Terenem działalności Klubu jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.
 6. Członkostwo w Klubie rozpoczyna się w momencie złożenia pierwszego zamówienia klubowego i otrzymania numeru Klienta, nadawanego przez Trouw Nutrition Polska Sp. z o.o.
 7. Zamówienia produktów dostępnych w Klubie składać można mailowo, telefonicznie, sms, przez stronę internetową Klubu (www.arionklubhodowcow.pl) lub stronę Klubu na facebook. Pierwsze zamówienie musi zostać dokonane w formie pisemnej.
 8. Czas realizacji zamówienia wynosi maksimum 5 (pięć) dni roboczych. Przesyłka zamówionych produktów realizowana jest za pośrednictwem firmy kurierskiej. Koszty przesyłki przejmuje na siebie w całości wysyłający.
 9. Klient ma obowiązek sprawdzić zawartość dostarczonej mu przez kuriera przesyłki w celu upewnienia się, czy jest zgodna z zamówieniem oraz czy dostarczony produkt nie zawiera uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu. Reklamacje dotyczące powyższych sytuacji będą rozpatrywane tylko w razie ich podniesienia przez Klienta przy odbiorze towaru od kuriera. W przypadku stwierdzenia niezgodności, Klient ma obowiązek w obecności kuriera sporządzić pisemnie protokół opisujący zaistniałą sytuację.
 10. Wszelkie reklamacje będą rozpatrywane w ciągu 10 (dziesięciu) dni roboczych od czasu ich zgłoszenia przez Klienta oraz dostarczenia niezbędnej dokumentacji.
 11. Klub zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia, złożonego przez Klienta, który wcześniej z nieuzasadnionych przyczyn nie odebrał zamówionego towaru.
 12. Członek Klubu ma prawo do:
  1. zakupu nieograniczonej ilości karmy ARION w preferencyjnej cenie, każdorazowo ujętej w Cenniku, przy czym datą rozstrzygającą jest moment złożenia zamówienia,
  2. bezpłatnego otrzymywania od Klubu wyprawek dla szczeniąt, urodzonych w jego hodowli, przy spełnieniu warunków określonych poniżej,
  3. brania udziału we wszelkiego rodzaju akcjach promocyjnych prowadzonych przez Klub,
  4. umieszczania ogłoszeń związanych z prowadzoną działalnością hodowlaną.
 13. Wyprawki dla szczeniąt przysługują członkom Klubu, w ilości zgodnej z liczbą szczeniąt, urodzonych u Hodowcy w trakcie trwania Jego członkostwa w Klubie.
  Warunkami uzyskania prawa do otrzymania wyprawek są:

  1. pisemne (mail, sms, messenger) zgłoszenie miotu, z podaniem liczby szczeniąt, rasy i daty urodzenia, nie później niż z chwilą ukończenia przez szczenięta czwartego tygodnia życia,
  2. dokonanie zakupu karmy dla szczeniąt (starter, puppy) w ilości:
   • minimum 2kg na jedno szczenię ras małych,
   • minimum 4kg na jedno szczenię ras średnich i dużych,

   nie później niż do ukończenia przez szczenięta pierwszego miesiąca życia,

  3. dostarczenie do Klubu skanu lub zdjęcia Karty Miotu lub Protokołu Przeglądu Miotu, wystawionych przez Związek Kynologiczny w Polsce.

  Wnioskując o wydanie wyprawek Hodowca zobowiązuje się do wydania ich nabywcom szczeniąt.

 14. Członkostwo w Klubie wygasa:
  1. automatycznie, w sytuacji braku złożenia zamówienia w ciągu 3 (trzech) miesięcy od daty złożenia poprzedniego zamówienia,
  2. z chwilą pisemnej rezygnacji członka Klubu.
 15. Warunkiem wznowienia członkostwa w Klubie jest ponowne zamówienie karmy za pośrednictwem Klubu.
 16. Dane osobowe członków Klubu przechowywane są dla celów związanych z funkcjonowaniem Klubu oraz realizacją zamówień, zgodnie z zachowaniem przepisów prawa. Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych stanowi odrębny dokument i jest udostępniana z chwilą wstąpienia do Klubu.
 17. Członkostwo w Klubie Hodowców Arion jest równoznaczne ze znajomością oraz akceptacją powyższego Regulaminu.
Klub Hodowców ARION