Regulamin Klubu Hodowców Arion

(obowiązujący od 1 stycznia 2020r)
 1. Siedzibą Klubu Hodowców Arion jest Grodzisk Mazowiecki 05-825, ul. Chrzanowska 21/25.
 2. Klub Hodowców Arion, zwany dalej Klubem, został powołany przez Trouw Nutrition Polska Sp. z o.o. jako instytucja wspierająca rozwój kynologii w Polsce, poprzez ułatwienie swoim członkom zaopatrywania się w karmę ARION oraz inne produkty dla zwierząt rozprowadzane przez Trouw Nutrition Polska Sp. z o.o. na preferencyjnych warunkach oraz promowanie działalności hodowlanej prowadzonej przez zrzeszonych w ramach Klubu Hodowców.
 3. Klub nie ma osobowości prawnej i działa jedynie na mocy delegacji uprawnień Trouw Nutrition Polska Sp. z o.o.
 4. Członkiem Klubu może zostać każdy pełnoletni obywatel Rzeczpospolitej Polskiej, będący właścicielem zwierząt towarzyszących.
 5. Terenem działalności Klubu jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.
 6. Członkostwo w Klubie rozpoczyna się w momencie złożenia pierwszego zamówienia klubowego i otrzymania numeru Klienta, nadawanego przez TROUW, stanowiącego równocześnie login umożliwiający korzystanie z opcji dostępnych w Strefie Klienta portalu internetowego Klubu.
 7. Zamówienia produktów dostępnych w Klubie składać można mailowo, telefonicznie, sms, przez portal internetowy Klubu lub stronę Klubu na facebook. Pierwsze zamówienie musi zostać dokonane w formie pisemnej.
 8. Czas realizacji zamówienia wynosi maksimum 5 (pięć) dni roboczych. Przesyłka zamówionych produktów realizowana jest za pośrednictwem firmy kurierskiej. Koszty przesyłki przejmuje na siebie w całości wysyłający.
 9. Klient ma obowiązek sprawdzić zawartość dostarczonej mu przez kuriera przesyłki w celu upewnienia się, czy jest zgodna z zamówieniem oraz czy dostarczony produkt nie zawiera uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu. Reklamacje dotyczące powyższych sytuacji będą rozpatrywane tylko w razie ich podniesienia przez Klienta przy odbiorze towaru od kuriera. W przypadku stwierdzenia niezgodności, Klient ma obowiązek w obecności kuriera sporządzić pisemnie protokół opisujący zaistniałą sytuację.
 10. Wszelkie reklamacje będą rozpatrywane w ciągu 3 (trzech) dni roboczych od czasu ich zgłoszenia przez Klienta oraz dostarczenia niezbędnej dokumentacji.
 11. Klub zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia, złożonego przez Klienta, który wcześniej z nieuzasadnionych przyczyn nie odebrał zamówionego towaru.
 12. Członek klubu ma prawo do:
  1. zakupu nieograniczonej ilości karmy ARION w preferencyjnej cenie, każdorazowo ujętej w Cenniku, przy czym datą rozstrzygającą jest moment złożenia zamówienia,
  2. bezpłatnego otrzymywania od Klubu wyprawek dla szczeniąt, urodzonych w jego hodowli,
  3. pełnego korzystania z opcji dostępnych po zalogowaniu w Strefie Klienta portalu Klubu, w szczególności:
   • promocyjnych ofert zakupu produktów marki Arion,
   • umieszczania ogłoszeń związanych z prowadzoną działalnością hodowlaną,
   • umieszczania opisu prowadzonej hodowli,
   • informowania o spodziewanych miotach, itp.
 13. Wyprawki dla szczeniąt przysługują członkom Klubu, w ilości zgodnej z liczbą szczeniąt, urodzonych po dniu wstąpienia do Klubu. Warunkiem uzyskania prawa do wyprawki jest dokonanie zakupu karmy dla szczeniąt (starter, puppy) oraz dostarczenie do klubu Karty Miotu wystawionej przez Związek Kynologiczny w Polsce. Ilość karmy, przysługującej w wyprawkach Hodowcy, nie może przekraczać połowy wagi karmy dla szczeniąt (starter, puppy) zamówionej przez hodowcę w ciągu ostatniego 3-miesiecznego okresu rozliczeniowego. Do zamówienia wyprawki nie jest konieczne równoczesne zamówienie karmy marki ARION, o ile członkostwo Hodowcy w klubie wcześniej nie ustało.
 14. Członkostwo w Klubie wygasa:
  1. automatycznie, w sytuacji braku zamówienia w ciągu 3 (trzech) miesięcy od daty realizacji ostatniego zakupu,
  2. z chwilą pisemnej rezygnacji członka Klubu.
 15. Warunkiem wznowienia członkostwa w Klubie jest ponowne zamówienie karmy za pośrednictwem Klubu.
 16. Dane osobowe członków Klubu przechowywane są dla celów związanych z funkcjonowaniem Klubu oraz realizacją zamówień, zgodnie z zachowaniem przepisów prawa. Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych stanowi odrębny dokument i jest udostępniana z chwilą wstąpienia do Klubu.
 17. Członkostwo w Klubie Hodowców Arion jest równoznaczne ze znajomością oraz akceptacją powyższego Regulaminu.
Klub Hodowców ARION